Rregullore e Brendshme e Shkollës

 


Objektivi i kësaj rregulloreje të brendshme është organizimi i jetesës në shkollë dhe respektimi i laicitetit që do të thotë të mos ketë asnjë frymë fetare, politike apo ideologjike në shkollë.

 

Tërheq vëmendjen tuaj prindër dhe nxënës për rregulloren e brendshme respektimi i së cilës do të lejojë  funksionim shumë të mirë të sektoreve të ndryshëm të shkollës.

 

 

Rregullore e brendshme do të thotë rregullore e jetesës së përbashkët.

 

Frekuentimi

 

 • Kopshti

Regjistrimi në kopsht kërkon që familja të ketë një angazhim të madh në mënyrë që fëmija të frekuentojë rregullisht kopshtin dhe të mund të favorizojë zhvillimin e tij në të gjitha fushat si dhe  të jetë në gjendje të hyjë na klasë të parë duke plotësuar më së miri kushtet.
Kopshti luan një rol shumë të rëndësishëm në arsimimin e fëmijës.

 

 • Cikli i Ulët

Frekuentimi i shkollës është i detyrueshëm. Mungesat vendosen çdo ditë në regjistër nga ana e mësuesit. Në momentin kur fëmija mungon 3 ditë pa shkëputje ai duhet të sjell detyrimisht një raport mjekësor në shkollë ose në të kundërt prindërit e tij duhet të lajmërojnë mësuesin kujdestar për arsyen e mungesës. Drejtori i shkollës mund t’i japë leje fëmijës vetëm në raste shumë të veçanta.

 

 

 • Cikli I lartë

Frekuentimi i shkollës është i detyrueshëm. Mungesat vendosen rregullisht çdo ditë. Në momentin kur fëmija mungon 3 ditë pa shkëputje ai duhet të sjell detyrimisht një raport mjekësor në shkollë. Në të kundërt prindi është i detyruar të shkruajë në fletoren e komunikimit arsyen e mungesave të fëmijës. Drejtori i shkollës mund t’i japë leje fëmijës vetëm në raste shumë të veçanta.

 

 

DISIPLINA NË SHKOLLË

 

Displina e brendshme e shkollës është në përgjegjësi të mësuesve dhe drejtuesve të shkollës.

 

Motoja jonë është :
DISIPLINA I KA RRËNJET E HIDHURA POR FRUTAT I KA TË ËMBLA!

 

 

 • Cikli i ulët

Mësuesi me anë të sjelljes, gjesteve apo fjalëve nuk mund të shpreh indiferencë apo përbuzje kundrejt një nxënësi apo familjes së tij, e njëjta gjë vlen edhe për nxënësin.Dhuna fizike është rreptësisht e ndaluar. Nëse një fëmijë ushtron dhunë fizike ndaj shokëve të tij ai merr vërejtje  dhe familja lajmërohet për incidentin e ndodhur. Fëmija mund edhe të përjashtohet përkohësisht  nga shkolla.

 

 • Cikli I lartë

Presidenti i shkollës vetëm ose me mbledhjen e Këshillit Pedagogjik mund të jap një paralajmërim kundrejt një nxënësi. Ky sanksion vjen pas dëmtimit të një personi, të të mirave materiale të shkollës apo kur nxënësi nuk respekton detyrat e tij. Sanksionet ndryshojnë në varësi të dëmit të shkaktuar.

 

 

Kodi i sjelljes për nxënësin

 

 • Të mbajë qëndrim të kulturuar ndaj shokëve, shoqeve dhe mësuesit.
 • Të mos përdorë asnjë lloj ushqimi në klasë dhe të mos përtypë çamçakez.
 • Të mos flasë  me zë të lartë në ambientet e shkollës.
 • Të jetë i pajisur çdo ditë me bazën materiale mësimore sipas kërkesave të çdo lënde.
 • Të mbajë higjienë vetjake dhe të kujdest për  figurën e klasës e të shkollës.
 • Ndalohet cënimi dhe shkelja e të drejtave të të tjerëve. 
 • Të mos ushtrojë dhunë fizike apo psikologjike dhe të mos pajtohet me akte të pakulturuara.
 • Të justifikojë mungesat me raport mjekësor.
 • Ndalohet mbajtja e botimeve pornografike (fotografi, kaseta, revista etj.) në shkollë.
 • Ndalohet përdorimi i celularit në ambientet e shkollës.
 • Ndalohet bërja e kopjes dhe dhënia e kopjes shokut.
 • Ndalohet në shkollë debati me karakter politik apo fetar.
 • Mos lini hapur çezmat e ujit dhe dritat elektrike.
 • Lini të pastra tualetet pas përdorimit.
 • Në mensë nxënësit të futen në mënyrë të rregullt dhe të hanë në mënyrë të kulturuar.
 • Ndalohet vetëshërbimi i nxënësve në banakun e mensës.

 

 

Kodi i sjelljes për mësuesin


 • Të hyjë në orën e mësimit me uniformën e caktuar nga drejtoria e shkollës.
 • Të mos pihet kafe, duhan në ambientet e shkolles.
 • Të shoqërojë klasën në rreshtim, gjatë lëvizjes dhe në mensë.
 • Mësuesi kujdestar duhet të qëndrojë në krye të klasës (në krahun e djathtë) dhe të jetë përgjegjësi kryesor për klasën.
 • Të mos jetë i ngurtë, i mërzitur, monoton, i hallakatur dhe i pasigurt në orën e mësimit.
 • Ndalohet përdorimi i celularit nga mësuesi  në ambientet e brendshme të shkollës.
 • Mësuesi mban përgjegjësi për bazën materiale që e merr me procesverbal.
 • Në pushimin e gjatë mësuesit të mos grupohen.
 • Mësuesi kujdestar është përgjegjes për plotësimin e regjistrit.
 • Ndalohet qëndrimi i mësuesve në sekretari (në sekretari të hyjnë vetëm kur duhet të bëjnë fotokopje).
 • Mësuesit e C.U t’i shoqërojnë nxënësit deri tek palestra dhe 5 minuta para se të bjerë zilja, t’i marrin tek palestra.
 • Të interesohen për veshjen e zhveshjen e tyre.
 • Të komunikojë natyrshëm në orën e mësimit, pa e ngritur zërin, pa shqetësuar të tjerët.

 

 

Masat disiplinore për nxënësit

 

 • Vërejtje   -kompetencë e mësuesit kujdestar
 • Qortim    -kompetencë e mësuesit kujdestar

 

Shënim: Masat e tjera janë kompetencë e drejtorisë së shkollës, në bazë të numrit 42 të dispozitave normative.

 

 

Uniforma shkollore

 

Shkolla ka përshtatur një uniformë shkollore të detyrueshme për nxënësit. Uniforma ka të bëjë shumë me disiplinën dhe barazinë në shkollë. Duke evituar paragjykimin nisur nga veshja dhe firmës së cilës ato i përkasin, uniforma shkollore bën që nxënësit të jenë në një unitet dhe të ndihen të barabartë.

 • Të gjithë nxënësit e shkollës janë të detyruar të përdorin uniformën e miratuar nga Drejtoria e shkollës në konsultim me prindërit.
 • Caktimi i uniformës (për djem e vajza) bëhet që në fillim të vitit shkollor.
 • Në rast se nxënësi vjen pa uniformë, njoftohet menjëherë prindi me anën e mësuesit kujdestar.
 • Ora e edukimit fizik zhvillohet me uniformë të caktuar nga drejtoria në bashkëpunim me prindërit.

 

 

MIRËMBAJTJA E AMBJENTEVE DHE HIGJENËS

 

Përdorimi i tualeteve dhe higjena
Të gjithë nxënësit duhet të mirëmbajnë tualetet dhe pajisjet që gjenden në to, në të kundërt ata do të dëmshpërblejnë prishjen.

 

 

 • Higjena

Pastrimi i tualeteve bëhet përditë. Mësuesit i këshillojnë fëmijët që të kenë një higjenë personale të përditshme. Fëmijët duhet të ruajnë pastër ambjentet e shkollës. Por edhe prindërit duhet të kontribuojnë në këtë pikë, duke i këshilluar fëmijët e tyre për të mbajtur sa më pastër ambjentin në të cilin jetojnë.

 

 

 • Siguria

Shkolla është e pajisur me kamera sigurie në cdo ambjent dhe në cdo klasë. Vëzhgimi i fëmijëve bëhet në mënyrë të vazhdueshme në hyrje dhe në dalje të shkollës. Kjo arrihet në bashkëpunim të të gjithë personelit. Nxënësit vëzhgohen në mënyrë të sigurt si në pushim të gjatë ashtu edhe gjatë gjithë ditës. Ndarja e përgjegjësive bëhet nga ana e drejtuesve të shkollës.

 

 • Dispozita  të veçanta

Futja në shkollë e objekteve të forta të cilat paraqesin rrezik është rreptësisht e ndaluar. Drejtuesit e shkollës si dhe stafi pedagogjik mund t’jua marrin nxënësve si dhe të lajmërojnë familjen e tyre.  Ndalohet marrja e telefonave celularë. Në raste shumë të vecanta, telefoni mund të lihet pranë secretaries së shkollës dhe merret në momentin e largimit nga shkolla.

 

 

 • Largimi I nxënësit

Vetëm prindi ka të drejtë të marrë fëmijën e tij nga shkolla. Në rastet kur ai nuk ka mundësi vetë duhet të njoftoje me shkrim në fletoren e komunikimit ose të telefonojë në sekretarinë e shkollës për personin I cili do të vijë për ta marrë. Në rast të kundërt personi nuk mund të marrë nxënësin.   

 

 • Menca

Nxënësit, pranë mencës së shkollës hanë mëngjesin dhe drekën. Ushqimi gatuhet cdo ditë pranë guzhinës së shkollës. Personeli vihet në shërbim të fëmijës si nga ana edukative ashtu edhe nga ajo ushqimore për sa kohë që atij i janë besuar fëmijët. Garantojmë sigurinë dhe freskinë e ushqimeve që konsumojnë nxënësit në mencën e shkollës.

 

 

Rregullat e mirësjelljes

 

Midis stafit dhe nxënësve duhet të ketë gjithmonë respekt. Rregullat e mirësjelljes duhet të zbatohen gjithmonë. Fëmijës nuk i lejohet të ulërasë apo bërtasë në ambjentet e shkollës.

 

 

Komunikimi

 

Komunikimi arrihet me anë të

 • Fletores së komunikimit (mësues –prind-shkollë)
 • SMS-ve (shkollë-mësues-prind)
 • Takimeve me prindër (sipas grafikut përkatës)

 

Prindi mund të kërkojë takime të vecanta me drejtuesit e shkollës duke caktuar paraprakisht orarin dhe datën.

 

JBGMusic

sound byJbgmusic

Lajmet e Fundit

Vizitorë Online

We have 1 guest online